نوشته‌ها

کتراک و استفاده از آن

کتراک و استفاده از آن

کتراک و استفاده از آنکتراک و استفاده از آنمعمولا در مناطق کوهپایه ای مثل منطقه شمیران تهران سنگهای قلوه رودخانه ای صیقلی در ابعاد مختلف درون زمین وجود دارد که سازندگان در زمان گود برداری خاک به آنها برخورد میکنند که شکس…