نوشته‌ها

کتراک و نحوه استفاده از آن

کتراک و نحوه استفاده از آن

کتراک و نحوه استفاده از آن  کتراک از جمله مواد غیر منفجره شیمیایی در معادن می باشد که با استفاده از اعمال نیروی کشش در دیواره چال باعث شکست سنگ می گردد.کتراک و نحوه استفاده از آنماده تخریبی کاملا بدون صدا و بی خطر که بر خ…